การฝึกบุคคลพลเรือนกลาโหมเพื่อแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวน

.
การฝึกบุคคลพลเรือนกลาโหมเพื่อแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวน ร้อย.มทบ.22 ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ได้กระทำการฝึกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมี ร้อยเอก ศักดิ์ศรี บุญห่อ เป็นผู้อำนวยการฝึก, จ่าสิบเอก อาทิตย์ แก้วดี เป็นผู้ฝึก, จ่าสิบเอก ประหยัด ผลสุข และสิบเอก ศิลา บุญเสริม เป็นครูฝึก

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน