รับสมัค !.. ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

.
          มณฑลทหารบกที่ ๒๒  มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ  เป็นนายทหารประทวน  (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   จำนวน ๖ อัตรา  ดังนี้.-
   ๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร 
        ๑.๑ ตำแหน่ง ผช.พยาบาล (ชกท.๙๑๒) กพย.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
(อัตรา สิบเอก)       จำนวน   ๒   อัตรา
        ๑.๒ ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.๗๑๖) รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
(อัตรา สิบเอก)      จำนวน   ๑   อัตรา
        ๑.๓ ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) มว.สยป.ร้อย.มทบ.๒๒
(อัตรา สิบเอก)  จำนวน   ๑   อัตรา
        ๑.๔ ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.๗๑๖) ร้อย.มทบ.๒๒
(อัตรา สิบเอก) จำนวน  ๑  อัตรา
        ๑.๕ ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด  (ชกท.๗๑๑) ร้อย.มทบ.๒๒
(อัตรา สิบเอก) จำนวน  ๑  อัตรา
    ๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
        ๒.๑ เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  ถึงชั้นปีที่ ๕  มีอายุไม่เกิน  ๒๙ ปี บริบูรณ์  (นับถึงวันสมัคร)
        ๒.๒ เป็นบุคคลพลเรือน  หากผ่านการตรวจเลือกแล้ว  ผลการตรวจเลือกจะต้อง ระบุว่าเป็นคนจำพวก  ที่๑  และต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๕๐ ซ.ม. ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซ.ม. ขึ้นไป  ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้   หากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การเข้ารับการตรวจเลือก  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๗ และมีความสูงอย่างต่ำ ๑๖๐ ซ.ม. ขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ ซ.ม. และมีอายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๙ ปี บริบูรณ์  งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด  พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๕  ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ  ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
        ๒.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   สมบูรณ์  และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗
        ๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการเข้ารับราชการ    
        ๒.๕ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร   หรือนายทหารประทวน    ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว     มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย  โดยกำเนิดก็ได้
        ๒.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        ๒.๗ ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา     โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท ยกเว้นในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ สำหรับผู้ที่มีประวัติกระทำความผิดอาญา  และไม่แจ้งต่อกรรมการรับสมัครตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุเข้ารับราชการ
        ๒.๘ ผู้สมัครจะต้องผ่านการรับรองผลจากแพทย์ทหารประจำการว่า    ไม่มีเชื้อเอดส์   และยาเสพติดให้โทษ
        ๒.๙ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา  และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ  และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง  กองทัพบกจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ภายหลัง    ดังนั้น  มณฑลทหารบกที่ ๒๒   จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ  หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุ
    ๓.การปฏิบัติของคณะกรรมการ   และผู้เข้าทดสอบ    ดังนี้.-
         ๓.๑ ทดสอบร่างกาย  ในวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๗๐๐-๐๘๓๐ ณ สนามทดสอบ ร้อย.มทบ.๒๒
         ๓.๒ ทดสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ สโมสรนายทหารค่ายฯ
         ๓.๓ การทดสอบภาคปฏิบัติ
            ๓.๓.๑ ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง นายสิบธุรการ และเสมียนพิมพ์ดีด ทดสอบพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องคอมพ์พิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Excel ในวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๖ เวลา ๑๓๓๐-๑๖๓๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            ๓.๓.๒ ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง พลขับรถ ทดสอบขับรถยนต์ในวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๖     เวลา   ๑๓๓๐-๑๖๓๐   ณ  บริเวณศาลาไทย ลานอเนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
         ๓.๔ การสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.๒๒
         ๓.๕ คณะกรรมการจัดทำปัญหาสอบ ให้พร้อม ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๒๒ ในวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๖๓๐   ผู้เข้าการทดสอบ ให้พร้อมที่สถานีทดสอร่างกายในวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๖๓๐
       ๔.หลักเกณฑ์การทดสอบ  ดังนี้.-
       ๔.๑ ตำแหน่ง  ผช.พยาบาล  กพย.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (อัตรา สิบเอก)    (๑๐๐  คะแนน)
          ๔.๑.๑ การสอบภาควิชาการ         (๘๐  คะแนน)
               ๔.๑.๑.๑ วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์                      และเทคโนโลยี )     ๑๕     คะแนน
               ๔.๑.๑.๒ วิชาภาษาไทย (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)          ๑๕     คะแนน
               ๔.๑.๑.๓ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบ       ทหารบก)           ๒๐     คะแนน
               ๔.๑.๑.๔ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาความรู้เหล่า พ.)          ๓๐     คะแนน   ดังนี้.-
                          ๔.๑.๑.๔.๑ สอบวิชา หลักการพยาบาล          ๑๕     คะแนน
                          ๔.๑.๑.๔.๒ สอบวิชา ปัจจุบันพยาบาล           ๑๕     คะแนน
          ๔.๑.๒ การทดสอบร่างกาย          ๑๐     คะแนน
          ๔.๑.๓ การสอบสัมภาษณ์            ๑๐     คะแนน
    ๔.๒ ตำแหน่ง  นายสิบธุรการและกำลังพล    (อัตรา สิบเอก)       (๑๐๐  คะแนน)
          ๔.๒.๑ การสอบภาควิชาการ          (๘๐  คะแนน)
               ๔.๒.๑.๑ วิชาความรู้ทั่วไป (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)          ๑๕     คะแนน
               ๔.๒.๑.๒ วิชาภาษาไทย (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)          ๑๕     คะแนน
               ๔.๒.๑.๓ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา, เครื่องแบบ       ทหารบก)          ๒๐     คะแนน
               ๔.๒.๑.๔ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง + การสอบภาคปฏิบัติ          ๓๐     คะแนน   ดังนี้.-
                          ๔.๒.๑.๔.๑ สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น        ๑๕     คะแนน
                          ๔.๒.๑.๔.๒ สอบปฏิบัติ (ทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Excel         ๑๕     คะแนน
          ๔.๒.๒ การทดสอบร่างกาย          ๑๐     คะแนน
          ๔.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์            ๑๐     คะแนน
    ๔.๓ ตำแหน่ง  เสมียนพิมพ์ดีด  ร้อย.มทบ.๒๒     (อัตรา สิบเอก)       (๑๐๐  คะแนน)
          ๔.๓.๑ การสอบภาควิชาการ          (๘๐  คะแนน)
               ๔.๓.๑.๑ วิชาความรู้ทั่วไป (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)          ๑๕     คะแนน
               ๔.๓.๑.๒ วิชาภาษาไทย (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)          ๑๕     คะแนน
               ๔.๓.๑.๓ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา, เครื่องแบบทหารบก)          ๒๐     คะแนน
               ๔.๓.๑.๔ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง + การสอบภาคปฏิบัติ          ๓๐     คะแนน   ดังนี้.-
                          ๔.๓.๑.๔.๑ สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น        ๑๕     คะแนน
                          ๔.๓.๑.๔.๒ สอบปฏิบัติ (ทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Excel         ๑๕     คะแนน
          ๔.๓.๒ การทดสอบร่างกาย          ๑๐     คะแนน
          ๔.๓.๓ การสอบสัมภาษณ์            ๑๐     คะแนน
    ๔.๔ ตำแหน่ง  พลขับรถ  มว.สยป.ร้อย.มทบ.๒๒     (อัตรา สิบเอก)       (๑๐๐  คะแนน)
          ๔.๔.๑ การสอบภาควิชาการ          (๘๐  คะแนน)
               ๔.๔.๑.๑ วิชาความรู้ทั่วไป (ข่าว การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)          ๑๕     คะแนน
               ๔.๔.๑.๒ วิชาภาษาไทย (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)          ๑๕     คะแนน
               ๔.๔.๑.๓ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา, เครื่องแบบ      ทหารบก)          ๒๐     คะแนน
               ๔.๔.๑.๔ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง + การสอบภาคปฏิบัติ          ๓๐     คะแนน   ดังนี้.-
                          ๔.๓.๑.๔.๑ สอบวิชา กฏจราจรและความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์      ๑๕     คะแนน
                          ๔.๓.๑.๔.๒ สอบภาคปฏิบัติ  (ทดสอบขับรถยนต์)         ๑๕     คะแนน
          ๔.๔.๒ การทดสอบร่างกาย          ๑๐     คะแนน
          ๔.๔.๓ การสอบสัมภาษณ์            ๑๐     คะแนน
          ๔.๔.๔ ขั้นที่ ๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ ๑ หน่วยจะนำตัวไปทดสอบขับรถยนต์ เพื่อขอมีใบอนุญาติพิเศษสำหรับรถยนต์ทหารที่ กรมการขนส่งทางบก (หากบุคคลใดไม่ผ่านการทดสอบ จะไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ หน่วยจะดำเนินการบรรจุบุคลในลำดับถัดไปทดแทน)

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

Ads
ผบ.ร้อย.มทบ.๒๒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ได้รับความนิยมในการอ่าน